Finančna pomoč

Finančna pomoč, našemu klubu lahko nudijo tako fizične kot pravne osebe. Z namenskimi finančnimi sredstvi lahko organiziramo tekme, izvedemo kvalitetne treninge, zagotovimo ustrezne pogoje treniranja, organiziramo športno prireditev, …

KK Zagorje lahko z vami sklene pogodbo o doniranju finančnih sredstev ali sponzoriranju kluba, vi pa vaše prispevke lahko uveljavljate kot davčno olajšavo.

Vlogo za finančno pomoč:
Vloga

Kaj je sponzorstvo

Ekonomsko ozadje sponzorstva je sledeče: v primeru sponzorstva gre za pogodbeno razmerje, v katerem se ena stranka (sponzor) obveže drugi stranki (sponzoriranec) izročiti določena sredstva (npr. denarno nakazilo), druga stranka pa se prvi obveže v zameno za prejeta denarna sredstva opraviti določeno storitev (npr. oglaševanje, promocijo, marketinški projekt itd.)

Ključni element z vidika obdavčitve poslov sponzorstva je tako določitev vsake posamezne vrste proti storitve (usluge) sponzorja z natančnim popisom načina in obsega izvedbe, ter navedena vrednost opravljenih proti storitev. V kolikor posla sponzoriranja ne opredelite pogodbeno, ali pa sklenjena pogodba ne vsebuje vseh ključnih elementov, so odhodki na strani sponzorja davčno nepriznani odhodek in ne znižujejo davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb.

Prav tako sponzoriranec poleg pogodbe sponzorju izstavi tudi račun.
V kolikor pa sponzorska pogodba oziroma sponzorstvo humanitarne ali dobrodelne organizacije vsebuje vse potrebno, potem je sponzorstvo v celoti davčno priznan odhodek.

Kaj je donacija

Donacije so darila, ki so podarjena brez povratnih ugodnosti.
Donacija se ne obravnava kot davčno priznan odhodek, pač pa se pri donatorju – samostojnemu podjetniku ali gospodarski družbi, donirana sredstva lahko upoštevajo kot davčna olajšava.

Ti pa so:
-donacija se prizna kot olajšava za sredstva, dana v denarju ali v naravi (torej tudi v obliki proizvodov, blaga ali storitev),
-donacija se prizna kot olajšava do zneska 0,3% obdavčenega prihodka davčnega obdobja, če je dana za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene prejemnikom, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti,
-donacija se prizna kot dodatna olajšava do zneska 0,2% obdavčenega prihodka, če je dana za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu in ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti.

Dodatna ugodnost !
Če davčni zavezanec olajšave, ki se priznava do višine 0,2% obdavčenega prihodka, ne more v celoti koristiti oz. uveljaviti v letu izplačila donacije, lahko znesek neizkoriščene olajšave prenese in koristi v naslednjih treh davčnih obdobjih.

Zakaj ne račun?
Izraz račun ni primeren, saj v primeru donatorske pogodbe ne pride do prometa blaga ali storitev. Donacija predstavlja dejansko denarni tok oziroma davčno olajšavo, iz katere ne sledi nekakšna proti usluga v blagu oziroma storitvah. V tem primeru bi šlo za sponzorstvo. Po izdaji donatorske pogodbe pa se donatorju izstavi potrdilo o donaciji, s katerim se donatorju potrdi prejem donacije.

Kaj pa DDV?
V skladu s 15. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost,  donacija ni predmet DDV, če gre za denarna sredstva, ki so izplačana osebam, ki so ustanovljene za npr. humanitarno dejavnost in če pri tem ne gre za opravljeno dobavo blaga oz. storitev.

Za vaše prispevke, se vam najlepše zahvaljujemo!


NAŠI SPONZORJI IN PODPORNIKI

eti KZS Biro za Teleflex Studio Moderna Tiskarna grafs Občina Zagorje Zavarovalnica Triglav Geoplin

KK ZAGORJE


Cesta 9. avgusta 44a
1410 Zagorje ob savi
info@kkzagorje.si

KOŠARKARSKA ŠOLA


Vpiši se še danes!

VPIŠI SE
KK Zagorje

O NAS


SOCIAL


Vse pravice pridržane 2017, KK Zagorje

O strani